לפני פרישה? תיקון 190 הוא בשבילכם

לפני פרישה? תיקון 190 הוא בשבילכם
תיקון 190 לפקודת מס הכנסה מתייחס לכספי החסכון הפנסיוני שלנו וכן לחסכונות באמצעות קופת גמל.
מטרתו היא לעודד את החוסכים לחסוך באפיקים משלמי קצבה, לעומת חסכון הוני.
התיקון לפקודת מס ההכנסה (תיקון 190) שנכנס לתוקפו השנה, הבא עימו שינויים נרחבים בשני אפיקים מרכזיים:

1.קופות גמל
מרחיב את הטבות המס הניתנות בעת משיכת כספים מקופות הגמל ולמעשה מאפשר למשוך כספים באמצעות קופות הגמל, ללא תשלום מס רווחי הון.
 
2. קרנות פנסיה- מיסוי קצבאות
•    פטור רחב יותר לקצבאות שארים.
•    הגדלת הפטור לקצבה בגיל פרישה.
•    הגדלת הפטור בגין קצבה מוכרת.
•    מתן אפשרות לפריסת הפרשי קצבה לשנים שבשלהן שולמו.
•    מתכונת חדשה של חישוב מענקי פרישה קודמים המאפשרת הקטנת נטל המס.
•    קביעת מתכונת חישובית חדשה להיוון קצבה.

במאמר זה נתייחס לכלל השינויים הנוגעים לקצבאות:
 
קצבה מזכה
המונח החשוב ביותר לעניין זה הוא "קצבה מזכה".
קצבה מזכה היא פנסיה תקציבית המשולמת על ידי המעביד מקופה או מתוכנית ביטוח אובדן כושר עבודה, עד לתקרה של גג 8,190 ₪ לחודש.
התיקון מעניק פטורים שונים מהקצבה המזכה לגברים או נשים שהגיעו לגיל פרישה או למי שסובל מנכות בשיעור של 75% ומעלה.

1.    פטור לקצבת שארים
עד לתיקון הנוכחי, ניתן פטור בגובה "הקצבה המזכה" רק לקצבת שארים שנתקבלה מכוח חוק או הסכם קיבוצי.
התיקון הרחיב פטור זה, כך שיינתן לכל שאר ולקצבת שארים מכל מקור.

2.    תיקוני פטורי מיסוי - קצבה מזכה
א. עד לתיקון הנוכחי ,שיעור הפטור המרבי היה 35% מהקצבה ששולמה בפועל, עד לתקרה "הקצבה המזכה" (כאמור- 8,190 ₪ לחודש בשנת 2012).
לאחר התיקון, הפטור יהיה 35% מהתקרה האמורה, ללא התחשבות בגובה הקצבה המשולמת. מי שמקבל קצבה נמוכה יהנה לפיכך מפטור גבוה יותר.

ב. עד לתיקון הנוכחי, השיעור המקסימלי של הפטור על"הקצבה המזכה" עמד על 35%.
על פי גובה התקרה בשנת 2012, היה לפיכך הסכום הפטור המקסימלי 2,866 ₪.
פטור זה ניתן למי שהגיע לגיל פרישה או הוא נכה בשיעור 75% ומעלה.

החל מ-2012 פטור זה יהיה קשור ל"נוסחת השילוב" על פי הנוסח החדש שלה (ראה בהמשך) ואליו יצרף רובד פטור נוסף שילך ויגדל עם השנים.3.    פריסת הפרשי קצבה
עד לתיקון הנוכחי, לא ניתן היה לבצע פריסת מס בגין הפרשי קצבה והם נחשבו כהכנסה חייבת ביום בו נתקבלו. התיקון מאפשר לפרוס הפרשי קצבה לשנים בגינן שולמו, עד ל-6 שנות פריסה ולהקטין את תשלום המס. תוקף התיקון מ-1.1.2011.

4.    שינוי "נוסחת השילוב" - קבלת מענק פרישה + קצבה
עד לתיקון הנוכחי, הפטור המגיע לקצבה המשולמת למי שפרש מעבודה וקיבל בנוסף לקצבה, מענק פרישה, לרבות במהלך 15 השנים שקדמו לתחילת קבלת הקצבה, חושב על פי "נוסחת שילוב" במתכונתה הישנה, כדלקמן:

א. סך המענק הפטור לפי פקודת מס הכנסה, מחולק בסך שנות העבודה בגינו נתקבל, ועל פי מנגנון הפחתה לפי פרק הזמן שחלף מקבלת המענק = מענק פטור לכל שנה.
ב. מענק פטור לכל שנה + סכום הקצבה המזכה החודשית = הסכום הכולל.
ג. הסכום הכולל בניכוי תקרת הקצבה המזכה החודשית הוא ההפרש ועל פי גודלו נקבע גובה המס.

החל משנת 2012 נכנסה לתוקף "נוסחת שילוב" חדשה, כדלקמן:

א. תחילה יחושבו מענקי הפרישה שנתקבלו בגין 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הפרישה (יובאו בחשבון שנות העבודה בפועל, גם אם התרחשו שנים רבות לפני כן).
חישוב המענק יהיה: סכום שהתקבל כשהוא צמוד למדד לגיל הפרישה כפול 1.35.
ב. תוצאת החישוב של סעיף א' ,לחלק לסכום הפטור ברובד הראשון של הקצבה המזכה (כלומר 35% מהקצבה המזכה) כפול "מקדם בסיסי" (180).

תוצאת החישוב של סעיף ב' מהווה את שיעור ניצול הפטור הבסיסי.
היתרה הינה שיעור יתרת הפטור אליה יתווסף שיעור תוספת "הפטור הנוסף" (כמפורט בסעיף 2 ב' לעיל) ושיעור הפטור הכולל הינו הפטור המגיע לפורש.
את יתרת הפטור ניתן יהיה להוון (משיכה כסכום חד פעמי).

5.    שינויים בפטור בגין" קצבה מוכרת"
עד לתיקון הנוכחי
"קצבה מוכרת" הוגדרה כחלק מקצבה המשולמת מפוליסת קצבה או מקרן פנסיה חדשה, הנובע "מתשלומי מעביד שחויבו במס בידי העובד בעת הפקדתם (זקיפה בשל חריגה מהתקרה) או סכומים בגינם לא היה המפקיד זכאי לניכוי מההכנסה החייבת כמו תשלומי עובד כעמית שכיר או תשלומי עצמאי מעל התקרה בגינה ניתן ניכוי.
הפטור, עד לתיקון הנוכחי, היה מותנה בביצוע "נוסחת השילוב" ולא היה עצמאי, כלומר ניתן היה לקבל פטור אחד בלבד- פטור בגובה 35% מהקצבה המזכה או בגובה "הקצבה המוכרת", לפי הגבוה מביניהם.

החל מהתיקון הנוכחי
שינוי ההגדרה: "קצבה מוכרת" = חלק מקצבה המשולמת מפוליסת קצבה או מקרן פנסיה חדשה, הנובע מתשלומי מעביד שחויבו במס בידי העובד בעת הפקדתם (זקיפה בשל חריגה מהתקרה) או סכומים שהמפקיד לא היה זכאי בגינם להטבות מס כמו חלק העובד כעמית שכיר מעל התקרה לקבלת זיכוי מס או הפקדת עמית עצמאי מעל לסכום המעניק ניכוי סעיף 47 וזיכוי לפי סעיף 45א.
השינוי המהותי הינו שהפטור יהיה עצמאי, ללא כל התניה.
החל מגיל 60 ואילך, ניתן יהיה להוון חד פעמית את "הקצבה המוכרת" תוך תשלום מס בשיעור 15%, רק על הרווחים שנצברו בקופה.

6.    מיסוי היווני קצבה
כזכור, פטור על קצבה ניתן בהגיע העמית לגיל פרישה (קצבה מזכה) או בהגיעו לגיל 60 (קצבה מוכרת).
על פי הכללים שנקבעו, מי שקצבתו אינה פחותה מקצבת המינימום שנקבעה בתקנות (כ-4,350 ₪ בשנת 2012) יכול לבחור בהיוון (משיכה בסכום חד פעמי) של העודף מעל מינימום זה.

על פי התיקון הנוכחי, ניתן יהא להוון את חלק הקצבה העולה על קצבת המינימום, ואף בפטור ממס כאשר מקור הפטור יהיה :
1.    יתרת הפטור ברובד א
2.    הפטור הנוסף של רובד ב
3.    הקצבה המוכרת, בניכוי מס רווחי הון על מרכיב הרווחים בלבד.
חשוב להדגיש כי הפטור ממס מוגבל ביתר הפטור להיוון, מוכפל במקדם ההיוון - 180

7.    משיכה מקופה לא משלמת לקיצבה
על פי הכללים שנקבעו, לא ניתן לבצע משיכה ישירה מקופת גמל לא משלמת לקצבה (למעט משיכת כספי פיצויים) ויש להעביר כספים אלה לקופת גמל משלמת לקצבה ולבצע המשיכה ממנה.

על מנת להקל על מי שלרשותו סכומים נמוכים יחסית, נקבע עתה כי מי שהגיע לגיל פרישה (גבר-67,אשה -62) ולא משולמת לו פנסיה מקופה שאיננה קרן פנסיה ותיקה או פנסיה תקציבית, או שמשולמת לו קצבה כזו בסכום העולה על סכום הקצבה המינימלי שנקבע, יוכל לבצע משיכה ישירה מקופה לא משלמת לקצבה אם סך הכספים שלרשותו בקופות גמל לא משלמות לקצבה אינו עולה על על "סכום הצבירה המזערי"  (כ-90,000 ₪, נכון ל-2012).

8.    השארת כספי פיצויים כ"חיסכון"
החל מהתיקון הנוכחי, ניתנת אפשרות להשאיר כחיסכון את כל כספי הפיצויים ההוניים לאחר התחשבנות המס תוך העברתם לחשבון חדש, ולמשוך אותם בכל עת, תוך ניכוי מס בשיעור 25% מהרווחים הריאליים, אפשרות זו ניתנת למי שפרש מיום 18/11/2010 ואילך.
תיקון זה מחזיר למעשה לקדמותו את המצב שהיה בתוקף בנושא זה עד ל-2010.

עדיין מבולבלים? נשמח לעמוד לרשותכם ולתכנן יחד אתכם את החסכון שלכם בהתאם לשינויים.
צרו קשר לתיאום פגישה ללא התחייבות.

צור קשר

ספרות בלבד, ללא סימנים